07/05/2021 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Hoàng tư không chiêu ẩm bất phó thư dĩ đáp chi
九日黃司空招飲不赴書以答之

Tác giả: Vương Xứng - 王偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2018 09:00

 

Nguyên tác

菊觴萸豆有佳期,
客里憐君慰所思。
不是參軍招不赴,
病來烏帽未勝吹。

Phiên âm

Cúc thương du đậu hữu giai kỳ,
Khách lý liên quân uý sở ti.
Bất thị tham quân chiêu bất phó,
Bệnh lai ô mạo vị thăng xuy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trái du rượu cúc đẹp ngày,
Thương anh đất khách giúp khuây nhớ nhà.
Tham quân cho gọi, muốn qua,
Sẵn sàng áo mũ nhưng ma bịnh hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xứng » Cửu nhật Hoàng tư không chiêu ẩm bất phó thư dĩ đáp chi