02/12/2022 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi bên trời kỳ 09

Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:05

 

Cái “đức ông chồng” bạc lắm chăng?
Tình kia chưa thỏa dạ chưa bằng.
Nguồn ân dòng ái đôi đường cách
Núi thảm non sâu một giải giăng.
Cát dã tràng xe sông khó lấp,
Đá tinh vệ ngậm bể khôn ngăn.
Gương thề một mảnh chia đôi ngã,
Sực nhớ nguyền xưa thẹn với trăng!
Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Cẩn » Tiếng gọi bên trời kỳ 09