30/09/2023 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua cửa ngũ môn

Tác giả: Phạm Thấu (I)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2020 19:22

 

Chợt qua năm cửa động lòng thơ,
Rồng đá sao rầy gọi biếng thưa?
Nền nếp vẫn còn nền nếp cũ,
Lễ văn sao khác lễ văn xưa?
Ý nhân thiên tử thôi chầu sớm
Hay bởi đình thần mới thức trưa?
Nào kẻ mây mưa duyên khế trước,
Tôn Chu[1] nghĩa cả khó thờ ơ.
Lời dẫn: Qua cửa ngũ môn, trông thấy con rồng đá, cảm hứng ngâm thơ.

Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Trường Đức Quả, “Bài dẫn trong sách Quốc văn tùng ký của Nguyễn Văn San”, Thông báo Hán Nôm, 2009
[1] Đề cao nhà Chu vào thời kỳ cổ đại, ý nói là tôn vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thấu (I) » Qua cửa ngũ môn