29/01/2022 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng biệt Chu thượng thư
重別周尚書

Tác giả: Dữu Tín - 庾信

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 21:23

 

Nguyên tác

陽關萬里道,
不見一人歸。
惟有河邊雁,
秋來南向飛。

Phiên âm

Dương Quan[1] vạn lý đạo,
Bất kiến nhất nhân quy.
Duy hữu hà biên nhạn,
Thu lai nam hướng phi.

Dịch nghĩa

Đường Dương Quan dài vạn dặm,
Chẳng thấy một ai quay về.
Chỉ có nhạn ở bên sông,
Thu đến hướng về nam bay.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dương Quan đường vạn dặm,
Về không thấy một ai.
Chỉ có bên sông nhạn,
Thu đến hướng nam bay.
Chu thượng thư tên là Hoằng Chính 弘正, tự Tư Hành 思行, là Tả hộ thượng thư đời Lương Nguyên Đế, sau khi Lương mất làm quan cho nước Trần, đời Trần Vũ Đế đi sứ từ Trần sang Chu. Dữu Tín trước có làm bài Biệt Chu thượng thư Hoằng Chính, nên bài này mới có tên Trùng biệt Chu thượng thư.

[1] Nay thuộc tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dữu Tín » Trùng biệt Chu thượng thư