10/12/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc
塞上曲

Tác giả: Chu Phác - 周樸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 20:53

 

Nguyên tác

一陣風來一陣沙,
有人行處沒人家。
黃河九曲冰先合,
紫塞三春不見花。

Phiên âm

Nhất trận phong lai nhất trận sa,
Hữu nhân hành xứ một nhân gia.
Hoàng Hà cửu khúc[1] băng tiên hợp,
Tử tái[2] tam xuân bất kiến hoa.

Dịch nghĩa

Mỗi trận gió tới là một trận bão cát,
Chỉ có người tới (bổ sung quân) chứ không có người về nhà,
Chín khúc suối (thượng nguồn) sông Hoàng Hà đã đóng băng,
Đã ba năm nay ở quan ải màu tía này chưa có hoa nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trận bão cát sinh trong trận gió
Người về không, chỉ có bổ sung
Sông Hoàng chín suối đóng băng
Ba năm ải tía hoa không nụ nào
[1] Quan ải đóng trên thượng nguồn sông Hoàng hà, khi đó mới là chin con suối nhỏ.
[2] Quan ải đời Tần khởi xây bằng gạch màu tía, đời Đường vẫn giữ như vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phác » Tái thượng khúc