05/02/2023 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 8 (Tự biết mình)

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 10:21

 

Ai có hay chăng là chẳng hay?
Lòng này vốn đã dạy thân này.
Kẻo lầm kẻo lỡ người yêu ghét,
Đà tỏ đà tường kẻ thảo ngay.
Xem nỗi thế thời, xem đã nhạt,
Bén mùi đạo lý, bén càng say.
Phải cơ, mới biết cơ trời nhiệm[1],
Có rủi, bằng dường[2] lại có may.

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73
[1] Màu nhiệm thần bí, không thể lường trước được.
[2] Dễ có khi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 8 (Tự biết mình)