01/07/2022 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 08
08

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 10:14

 

Nguyên tác

I am the boat, you are the sea, and also the boatman.
Though you never make the shore, though you let me sink, why should I be foolish and afraid?
Is reaching the shore a greater prize than losing myself with you?
If you are only the haven, as they say, then what is the sea?
Let it surge and toss me on its waves, I shall be content.
I live in you whatever and however you appear. Save me or kill me as you wish, only never leave me in other hands.

Bản dịch của Bùi Xuân

Anh là thuyền, em là biển, và cũng là người chèo thuyền
Dù em không là bờ, dù em đánh đắm anh, tại sao anh phải ngu ngơ và lo lắng?
Có phải cập vào bến bờ là một phần thưởng lớn hơn cả việc anh đánh mất bản thân mình với em?
Nếu em chỉ là nơi trú ẩn, như họ nói, thế thì biển là gì?
Hãy để biển dâng sóng và quẳng anh lên trên sóng của nó, anh sẽ bằng lòng
Anh sống trong em bất cứ điều gì, và bất cứ lúc nào em hiện hữu. Hãy cứu anh hoặc giết anh như em muốn, đừng bao giờ bỏ quên anh trong bàn tay khác
Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 08