07/10/2022 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài đệ hữu cảm
懷弟有感

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2016 21:41

 

Nguyên tác

蔬菽無能逮父歡,
讓梨人又客重關。
蓬門莫管東風冽,
柳陌那堪朔雪漫。
松嶺風高雲舍遠,
漆江岸濶雁行單。
折梅欲把家書寄,
棠棣詩篇讀未完。

Phiên âm

Sơ thục vô năng đãi phụ hoan,
Nhượng lê[1] nhân hựu khách trùng quan.
Bồng môn mạc quản đông phong liệt,
Liễu mạch na kham sóc tuyết man.
Tùng lĩnh[2] phong cao vân xá viễn[3],
Tất giang[4] ngạn khoát nhạn hành đan.
Chiết mai[5] dục bả gia thư ký,
Đường lệ[6] thi thiên độc vị hoàn.

Dịch nghĩa

Cảnh nhà cơm rau cha đã qua đời
Người nhường quả lê nay lại đi làm khách phương xa
Chốn cửa lau ta quản gì gió đông giá rét
Trên đường liễu em chịu sao nổi tuyết bắc lạnh lùng
Rừng thông gió thổi mạnh buồn trông đám mây bạc xa xăm
Sông Tất đôi bờ khơi ngán nỗi chim nhạn lẻ hàng
Bẻ cành mai toan đem gửi thư nhà
Bài thơ Đường lệ còn đọc chưa xong

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ơn cha chưa kịp chút đền bồi,
Trông cậy em hiền, em cách khơi.
Chi ngại cửa thưa đông lạnh lẽo,
Những thương dặm liễu tuyết pha phôi.
Rừng thông gió rít nhà mây khuất,
Sông Tất bờ xa bóng nhạn côi.
Toan bẻ nhành mai gửi thư tới,
Câu thơ Đường lệ đọc chưa rồi.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Khổng Dung đời Hán mới bốn tuổi đã biết nhường quả lê lớn cho anh. Ở đây dùng để nói tình anh em.
[3] Mây bạc xa xăm. Địch Nhân Kiệt đời Đường thấy mây trắng trên núi Thái Hàng nói rằng nhà cha mẹ ta ở trên ấy. Đây ý nói cha mẹ đã chết.
[2] Nằm trên đường từ Nghệ An ra Thanh Hoá.
[4] Con sông nằm trên đường từ Nghệ An ra Thanh Hoá.
[5] Bẻ cành mai. Thơ cổ có câu: "Chiết mai phùng dịch sứ, Kỳ dữ lũng đầu nhân" (Bẻ cành mai gặp người coi trạm, Gửi cho người bờ non). Ở đây ý nói muốn gửi thư.
[6] Tên bài thơ trong Kinh Thi do Khổng Tử soạn nói về tình anh em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Hoài đệ hữu cảm