08/12/2022 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 06
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:24

 

Nguyên tác

英雄見事若通神,
聖哲為心小一身。
燕趙休矜出佳麗,
宮闈不擬選才人。

Phiên âm

Anh hùng kiến sự nhược thông thần,
Thánh triết vi tâm tiểu nhất thân.
Yên, Triệu hưu căng xuất giai lệ,
Cung vi bất nghĩ tuyển tài nhân.

Dịch nghĩa

Bậc anh hùng nhìn sự việc như là thông với thần vậy,
Lấy tài đức làm lòng, coi thân mình là nhỏ.
Vùng Yên, Triệu thôi tự hào là có nhiều cái hay đẹp,
Trong cung cấm không bắt chước tuyển nữ quan vào.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh hùng giải quyết việc như thần,
Tài đức cần chăm, coi nhẹ thân.
Yên, Triệu thôi khoe tài với đẹp.
Vào cung thôi tuyển các tài nhân.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 06