05/03/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ bãi quận
喜罷郡

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 09:43

 

Nguyên tác

五年兩郡亦堪嗟,
偷出遊山走看花。
自此光陰為己有,
從前日月屬官家。
樽前免被催迎使,
枕上休聞報坐衙。
睡到午時歡到夜,
回看官職是泥沙。

Phiên âm

Ngũ niên lưỡng quận diệc kham ta,
Thâu xuất du sơn tẩu khán hoa.
Tự thử quang âm vi kỷ hữu,
Tòng tiền nhật nguyệt thuộc quan gia.
Tôn tiền miễn bị thôi nghinh sứ,
Chẩm thượng hưu văn báo toạ nha.
Thuỵ đáo ngọ thì hoan đáo dạ,
Hồi khan quan chức thị nê sa.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Năm năm hai quận, ngán ru à!
Cất lẻn chơi non chạy ngắm hoa!
Tấc bóng từ đây quyền chủ nó!
Tháng ngày trước đó của người ta!
Nghiêng bầu không bị xua chào khách
Ngon giấc nào ai gọi giữ nhà!
Ngủ đến nửa ngày chơi đến tối
Nghĩ khi quan kiếc thực bùn nhơ!
Nguồn: Hoàng Tạo (thơ và đời), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hỷ bãi quận