06/12/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam thành lão ca giả
南城老歌者

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 21:39

 

Nguyên tác

有一老翁一小童,
草鞋弊笠路相從。
不憂後日為牛馬,
不顧先公沐雨風。
口唱父生須教子,
手琴官貴豈能終。
飽溫之外非其望,
望者南人別吉凶。

Phiên âm

Hữu nhất lão ông nhất tiểu đồng,
Thảo hài tệ lạp lộ tương tòng.
Bất ưu hậu nhật vi ngưu mã,
Bất cố tiên công mộc vũ phong.
Khẩu xướng phụ sinh tu giáo tử,
Thủ cầm quan quý khởi năng chung.
Bão ôn chi ngoại phi kỳ vọng,
Vọng giả Nnam nhân biệt cát hung.

Dịch nghĩa

Có một ông già một em nhỏ
Cùng đi già cỏ đội nón rách dắt tay nhau đi rong trên đường
Miệng hát tay đàn không lo sau này trở thành kiếp ngựa trâu
Không đoái hoài đến công lao tổ tiên gian nan xây dựng
Cha mẹ sinh ra nên biết dạy con
Làm quan sang trọng chắc gì lâu dài
Còn ta ngoài việc ấm thân no bụng thì ta chẳng cần chi cả
Có cần chăng là mong người nước Nam phải phân biệt nỗi dở hay

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Có một ông già một em bé
Nón hài rách nát tay nắm tay
Hát không lo tới thân trâu ngựa
Đàn chẳng coi xưa tổ dựng xây
Phải nhớ sinh con nên dạy trẻ
Chắc đâu quan quý được lâu dài
Ấm thân ta chẳng cần chi nữa
Chỉ ước dân mình biết dở hay
Lời tựa: Ông già người ở Trực Ninh cùng một con trai nhỏ hát rong ở Nam Định có khi sang đất Hưng Yên. Vợ và con trai lớn bán bánh cuốn ở chợ Vị Hoàng.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Nam thành lão ca giả