18/09/2021 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn tục truyền Tản Viên Sơn thần bất tử sự ngẫu thành nhất luật
聞俗傳傘圓山神不死事偶成一律

Tác giả: Doãn Khuê - 尹奎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2020 16:03

 

Nguyên tác

相傳神不死,
幻化雲溪間。
聞之細推想,
脫然會達觀。
當在雄王世,
才器無與班。
翩塵憤蜀寇,
揮劍濟辰艱。
一朝清海宇,
長揖歸故山。
撐立綱常柱,
推出名利關。
灝氣凜獨存,
高風不可攀。
云何好事者,
空作奇觀看。
豈有長生藥,
不死惟心丹。

Phiên âm

Tương truyền thần bất tử,
Ảo hoá vân khê gian.
Văn chi tế suy tưởng,
Thoát nhiên hội đạt quan.
Đương tại Hùng Vương thế,
Tài khí vô dữ ban.
Phiên trần phẫn thục khấu,
Huy kiếm tế thần gian.
Nhất triêu thanh hải vũ,
Trường ấp quy cố san.
Xanh lập cương thường trụ,
Thôi xuất danh lợi quan.
Hạo khí lẫm độc tồn,
Cao phong bất khả phan.
Vân hà hảo sự giả,
Không tác kỳ quan khan.
Khởi hữu trường sinh dược,
Bất tử duy tâm đan.

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Tương truyền thần bất tử
Ảo hoá trong suối mây
Nghe chuyện suy tưởng kỹ
Vội hiểu ra điều này
Ở thời đại Hùng Vương
Tài khí không ai đang
Sục sôi căm giặc Thục
Vung kiếm mong cứu đời
Một mai biển sóng lặng
Quay trở về núi xưa
Dựng nên cột cương thường
Không màng danh với lợi
Lẫm liệt khí anh hùng
Phong cách cao vời vợi
Nói sao việc tốt này
Chỉ để lại kỳ quan
Thuốc trường sinh nào phải
Bất tử ấy lòng son
Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Khuê » Văn tục truyền Tản Viên Sơn thần bất tử sự ngẫu thành nhất luật