09/07/2020 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 102 - Dại khôn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 28/10/2006 13:48

 

Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây chi, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng để dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ lấy[1] rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “Chớ cậy”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 102 - Dại khôn