18/10/2021 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân đông du
送人東遊

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 01:00

 

Nguyên tác

荒戍落黃葉,
浩然離故關。
高風漢陽渡,
初日郢門山。
江上幾人在,
天涯孤棹還。
何當重相見,
樽酒慰離顏。

Phiên âm

Hoang thú lạc hoàng diệp,
Hạo nhiên ly cố quan.
Cao phong Hán Dương[1] độ,
Sơ nhật Dĩnh Môn[2] sơn.
Giang thượng kỷ nhân tại,
Thiên nhai cô trạo hoàn.
Hà đương trùng tương kiến,
Tôn tửu uỷ ly nhan.

Dịch nghĩa

Lá vàng rơi rụng ngoài biên ải hoang vu
Nhất quyết rời khỏi cửa ải ra đi
Qua gió lộng trên cao đi đến Hán Dương
Ngày hôm sau tờ mờ sáng là đến núi Dĩnh Môn
Trên sông còn có bao nhiêu người ở đây nhỉ
Cõi trời kia có chiếc thuyền lẻ loi trở về
Nên lúc nào được gặp mặt lại nhau nhỉ
Bình rượu an ủi nét mặt u sầu của người ly biệt

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đồn hoang đang rụng lá vàng
Ải xưa khảng khái rộn ràng ra đi
Hán Dương gió lộng bến bờ
Dĩnh Môn vầng nhật vừa nhô khỏi rừng
Mấy người còn lại trên sông?
Mái chèo đơn lẻ bềnh bồng cõi xa
Gặp nhau lại biết bao giờ
Ngại nhìn mặt nhắp chén khà biệt ly.
Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
[1] Giờ là huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Tên núi, gần huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Tống nhân đông du