02/12/2021 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại hoa ông
賣花翁

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 15:58

 

Nguyên tác

和煙和露一叢花,
擔入宮城許史家。
惆悵東風無處說,
不教閑地著春華。

Phiên âm

Hoà yên hoà lộ nhất tùng hoa,
Đảm nhập cung thành Hứa, Sử[1] gia.
Trù trướng đông phong vô xứ thuyết,
Bất giao nhàn địa trước xuân hoa.

Dịch nghĩa

Gánh hoa mới hái còn đọng móc và hơi sương,
Được đưa vào kinh thành cho hoàng thân quốc thích.
Giận gió đông hết chỗ nói,
Chẳng biết làm cho đồng quê cũng hoa lệ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bao gánh hoa hái còn sương móc
Đưa vào cung cho quốc thích dùng
Gió đông đáng giận vô cùng
Chẳng làm thôn xóm cũng chung sang giàu
[1] Hứa tức Hứa hoàng hậu của Hán Tuyên Đế, Sử là họ bên ngoại của Hán Tuyên Đế. Hứa và Sử nói chung là hoàng thân quốc thích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Mại hoa ông