03/07/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, tự Đắc Thanh
陪姚使君題惠上人房,得青字

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 09:11

 

Nguyên tác

帶雪梅初暖,
含煙柳尚青。
來窺童子偈,
得聽法王經。
會理知無我,
觀空厭有形。
迷心應覺悟,
客思不遑寧。

Phiên âm

Đới tuyết mai sơ noãn,
Hàm yên liễu thượng thanh.
Lai khuy đồng tử kệ,
Đắc thính pháp vương kinh.
Hội lý tri vô ngã,
Quán không yểm hữu hình.
Mê tâm ưng giác ngộ,
Khách tứ bất hoàng ninh.

Bản dịch của Thông Thiền

Mai ngậm tuyết mới ấm
Liễu lồng khói còn xanh
Đến xem kệ đồng tử
Được nghe pháp vương kinh
Hiểu lý, biết vô ngã
Quán không, chán thân mình
Tâm mê cần giác ngộ
Bởi vọng tưởng còn sinh
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, tự Đắc Thanh