28/03/2023 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Tích giả
遊城南十六-昔者

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 15:52

 

Nguyên tác

昔者誰能比,
今來事不同。
寂寥青草曲,
散漫白榆風。
架倒藤全落,
籬崩竹半空。
寧須惆悵立,
翻覆本無窮。

Phiên âm

Tích giả thuỳ năng tỉ,
Kim lai sự bất đồng.
Tịch liêu thanh thảo khúc,
Tán mạn bạch du phong.
Giá đảo đằng toàn lạc,
Ly băng trúc bán không.
Ninh tu trù trướng lập,
Phiên phúc bản vô cùng.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người xưa ai sánh được
Nay việc thấy không như
Tình cỏ xanh yên tĩnh
Gió du trắng tản bay
Giàn đổ dây leo rụng
Giậu tan khóm trúc suy
Há nên buồn bã đứng
Đảo lật ai lường đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Tích giả