22/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh bảy mươi tuổi

Tác giả: Tiêu Tam - 萧三

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2019 07:54

 

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

I
Xưa nay bảy chục dễ bao người
Đức vọng lớn thay Hồ Chủ tịch!
Lãnh đạo toàn dân quét giặc thù
Thoát vòng nước lửa đời êm đẹp

II
Nhớ lại Paris gặp buổi nào
Thanh niên ái quốc chí cao vút
Luận đàm ngày ở Moskova
Lòng có bao giờ quên đất nước!

III
Giương ngọn cờ hồng vững chắc tay
Phạt quang gai góc ai bì được
Hoàn thành cách mạng người hướng theo
Rồi nửa trời kia liền giải ngọc

IV
Hữu nghị đời đời mãi thắm tươi
Từ xưa Trung - Việt một nhà thôi
Hồng Hà, Dương Tử không ngừng chảy
Sống mãi muôn năm kính chúc Người
Nguồn: Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Tam » Mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh bảy mươi tuổi