09/12/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khả tiếu Hàn Sơn đạo
可笑寒山道

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 10:32

 

Nguyên tác

可笑寒山道,
而無車馬蹤。
聯溪難記曲,
疊嶂不知重。
泣露千般草,
吟風一樣松。
此時迷徑處,
形問影何從。

Phiên âm

Khả tiếu Hàn Sơn đạo,
Nhi vô xa mã tung.
Liên khê nam ký khúc,
Điệp trướng bất tri trùng.
Khấp lộ thiên bàn thảo,
Ngâm phong nhất dạng tùng.
Thử thời mê kính xứ,
Hình vấn ảnh hà tòng.

Dịch nghĩa

Tức cười đường núi Hàn Sơn,
Vì không có dấu vết xe ngựa.
Suối liền nhau nên khó gọi thành khúc,
Núi dạng như bình phong chồng chất mà không thành lớp.
Móc khóc trên ngàn cỏ,
Gió reo vi vu trên một cây thông.
Lúc đó lạc trong vùng có nhiều đường mòn,
Hình hỏi ảnh đi lối nào?

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cũng gọi đường Hàn Sơn
Mà không dấu ngựa xe
Miên man suối lớp lớp
Trùng điệp núi cheo leo
Bạt ngàn sương lệ cỏ
Bát ngát gió thông reo
Bất giác trong mê lộ
Hình hỏi ảnh đường theo
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Khả tiếu Hàn Sơn đạo