12/04/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tý hạ hạn, hữu sắc chư lộ đảo vũ, vị đảo nhi tiên vũ
甲子夏旱,有敕諸路禱雨,未禱而先雨

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:30

 

Nguyên tác

炎炎九土正焦燖,
一雨皇天普澤深。
請罪國將行盛禱,
初和民已浹歡心。
臥龍自是人間物,
肖象能為歲旱霖。
徙巿暴尪何用者,
至誠感召古猶今。

Phiên âm

Viêm viêm cửu thổ chính tiêu tầm.
Nhất vũ hoàng thiên phổ trạch thâm.
Thỉnh tội quốc tương hành thịnh đảo,
Sơ hoà dân dĩ thiếp hoan tâm.
Ngoạ long tự thị nhân gian vật,
Tiêu tượng năng vi tuế hạn lâm.
Tỉ thị bộc uông[1] hà dụng giả,
Chí thành cảm triệu cổ do câm (kim).

Dịch nghĩa

Rừng rực đất đai khắp nước đang lúc khô cháy,
Một trận mưa của trời gieo khắp ơn sâu.
Quốc gia sắp làm lễ thỉnh tội để cầu mưa trọng thể,
Trời mới đem lại khí hoà, dân đã thấm khắp niềm vui.
Rồng nằm vốn là con vật của nhân gian,
Tiếu tượng của trời có thể hẹn mưa dầm trong năm hạn.
Chẳng phải dùng làm gì cái lễ đưa một thân hình gầy còm ra phơi ngoài chợ,
Xưa nay chỉ có lòng chí thành là cảm đến trời.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rừng rực muôn nơi đất cháy phơi
Trận mưa ân trạch thấm muôn nơi
Nước xin tội xá luôn cầu đảo
Dân mới hoạ qua lại tiếp vui
Vốn dĩ rồng nằm người tạo vật
Hình thù có thể phái mưa rơi
Thân gầy sao giúp phơi ngoài chợ
Thành thực xưa nay cảm đến trời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Dẫn Kinh Lễ: “Trời lâu không mưa ta (vua) muốn đêm thân gầy còm ra đứng giữa nắng mong trời thương xót mà cho mưa xuống”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Giáp Tý hạ hạn, hữu sắc chư lộ đảo vũ, vị đảo nhi tiên vũ