30/09/2022 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tặng Vương thập tướng quân Thừa Tuấn
寄贈王十將軍承俊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 22:51

 

Nguyên tác

將軍膽氣雄,
臂懸兩角弓。
纏結青驄馬,
出入錦城中。
時危未授鉞,
勢屈難為功。
賓客滿堂上,
何人高義同。

Phiên âm

Tướng quân đảm khí hùng,
Tí huyền lưỡng giác cung.
Triền kết thanh thông mã,
Xuất nhập Cẩm thành trung.
Thì nguy vị thụ việt,
Thế khuất nan vi công.
Tân khách mãn đường thượng,
Hà nhân cao nghĩa đồng.

Dịch nghĩa

Tướng quân có ý chí anh hùng,
Vai đeo hai cái cung.
Ngựa thanh thông được nai nịt gọn gàng,
Đi ra đi vào thành Cẩm.
Thì, lúc nguy nan chưa được trao dao lớn,
Thế, còn ở bên dưới nên khó lòng mà lập nên công trạng.
Các khách đầy nhà kia,
Ai là người cùng có lòng cao cả?

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân ý chí hùng,
Trên vai mang hai cung.
Ngựa thanh thông nai nịt,
Thành Cẩm cưỡi thong dong.
Lúc nguy, quyền chưa có,
Thế kẹt, khó lập công.
Khách khứa trên nhà lắm,
Ai trọng nghĩa như ông?
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký tặng Vương thập tướng quân Thừa Tuấn