11/08/2022 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại chỉ y

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2022 13:56

 

Phiên âm

Hoàng lô mãn kính cao đẳng thân
Nhất gian phá ốc trung hữu nhân
Tệ bố già hình loạn bồng thủ
Chu nhan trần cấu sầu thanh xuân
Bạch chỉ tằng tằng bát bạch thổ
Tiển tác minh y bộc đình ngọ
Vấn cứ nghiệp thử lợi kỷ hà
Khẩu bất năng ngôn lệ như vũ
Nẵng tuế tây di phạm Quảng Nam
Quan quân chiến bại huyết thành đàm
Chiêu hồn dã tế phỉ nhất sứ
Thử giá hiệu tiền cao bội tam
Kim niên dụng binh biến nam bắc
Cấm quân vạn đội phân bỉnh tặc
Tạc tiêu vũ hịch báo Cam Tuyền[1]
Cưỡng bán tử vong thi bất đắc
Đông lân tây xá khốc thanh hy
Tần tuế canh hưng tức khả bi
Mạch phạn ngư canh diệc nạn ngộ
Hà xứ cầu tiền mãi chỉ y
Thiếp gia thân đẳng tại kỳ nội
Thử vật sở tu bất kỳ mại
Nguyện thiên tình tễ ỷ tảo can
Cập đáo hoàng hôn tống minh giới

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lau vàng đầy ngõ cao bằng người
Trong gian nhà nát một người ngồi
Áo rách che thân, đầu tóc rối
Má hồng nhuốm bụi, sầu pha phôi
Giấy mỏng trải đầy trên đất trắng
Cắt thành áo mã phơi giữa nắng
Hỏi làm nghề ấy được bao tiền
Lệ như mưa xối nói không đặng
Năm xưa giặc Tây vào Quảng Nam
Quan quân thua trận máu thành đầm
Chiêu hồn tử sĩ khắp nơi cúng
Áo đắt ba lần gấp mọi năm
Năm nay trận mở khắp Nam Bắc
Muôn đội cấm quân đi dẹp giặc
Cam Tuyền đêm trước hịch bay về
Nửa số quân ta đã bỏ xác
Ngõ dưới thôn trên khóc, khóc ròng
Suốt năm mộ lính càng đau lòng
Cơm hẩm, canh xoàng còn khó được
Tiền đâu vàng mã đốt cho vong!
Nhà tôi cũng cùng chung cảnh ngộ
Áo này không bán, để dùng đó
Lạy trời hửng nắng, áo mau khô
Để chiều kịp gửi về âm phủ...
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Chỉ nơi chiến trận. Chinh phụ ngâm: “Khói Cam Tuyền mịt mờ thức mây”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mại chỉ y