26/09/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hữu nhân Liệu Tự Cần, Vương Khác phó Giao Chỉ kỳ 2
贈友人廖自勤王恪赴交趾其二

Tác giả: Kim Ấu Tư - 金幼孜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 13:01

 

Nguyên tác

慷慨屬櫜鞬,
離筵惜解分。
班超志投筆,
司馬獨能文。
虎旅連雲動,
笳聲向月聞。
安邊有良䇿,
及此樹功勲。

Phiên âm

Khảng khái thuộc cao kiện,
Ly diên tích giải phân.
Ban Siêu[1] chí đầu bút,
Tư Mã[2] độc năng văn.
Hổ lữ liên vân động,
Già thanh hướng nguyệt văn.
An biên hữu lương sách,
Cập thử thụ công huân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cung tên cho người khảng khái,
Tiệc rượu nhớ mãi chia tay.
Ban Siêu ném bút theo võ,
Tương Như tài nọ văn hay.
Hồ già dưới trăng nghe rõ,
Doanh cọp động tới trời mây.
Phạt biên bàn sách lược tốt,
Được vậy công thưởng rất dày.
[1] Liệu Tự Cần chuộng võ, tác giả ví với Ban Siêu, bỏ văn theo võ.
[2] Vương Khác giỏi văn, được tác giả ví như Tư Mã Tương Như.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Ấu Tư » Tặng hữu nhân Liệu Tự Cần, Vương Khác phó Giao Chỉ kỳ 2