24/01/2022 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ ca giả Trần lang
與歌者陳郎

Tác giả: Lục Kỳ - 陸圻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 10:11

 

Nguyên tác

落日橫江老白蘋,
同鄉停問一相親。
未嫌李尉翻新曲,
偏喜何戡是舊人。
玉管漫吹秋月白,
紅牙曾按綺筵新。
坐中恐有傷心客,
莫唱伊涼水調頻。

Phiên âm

Lạc nhật hoành giang lão bạch tần,
Đồng hương đình vấn nhất tương thân.
Vị hiềm Lý Uý[1] phiên tân khúc,
Thiên hỉ Hà Kham[2] thị cựu nhân.
Ngọc quản mạn xuy thu nguyệt bạch,
Hồng nha[3] tằng án ỷ diên tân.
Toạ trung khủng hữu thương tâm khách,
Mạc xướng Y, Lương, Thuỷ điệu[4] tần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều vắt ngang sông úa bạch tần,
Gặp đồng hương hỏi chuyện lần khân.
Phải chăng ông Lý từ khúc mới,
Đây chính Hà Kham chỗ cũ thân.
Trăng thu trắng lỡ say điệu sáo,
Chiếu rượu hồng mê tấu nhạc thần.
Có khách thương tâm đang sầu não,
Y, Lương, Thuỷ điệu chớ nhiều lần.
[1] Chỉ Lý Quy Niên 李龜年, một ca giả, người soạn nhạc nổi danh thời Đường Huyền Tông, chơi rất giỏi những nhạc khí như tất lật 篳篥, yết cổ 羯鼓. Đỗ Phủ có bài thơ Giang Nam phùng Lý Quy Niên 江南逢李龜年 là nói về người này.
[2] Ca nhân nổi danh niên hiệu Trường Khánh (821-824) thời Đường. Lưu Vũ Tích có bài thơ Dữ ca giả Hà Kham 與歌者何戡.
[3] Một loại nhạc khí làm từ gỗ đàn mộc.
[4] Tức Y Châu ca, Lương Châu từ, Thuỷ điệu từ, những điệu gây sầu não cho khách thương tâm nên yêu cầu đừng hát nhiều lần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Kỳ » Dữ ca giả Trần lang