11/04/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 25

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 17:57

 

Vì danh cho phải luỵ đòi phen,
Phận khó khăn xưa ắt đã quen.
Cửa mận[1] người yêu, nhiều khách trọng,
Am hoa ai ở đến ông nhàn.
Xuân xanh khôn lại lòng thêm cảm,
Đường tía[2] đà qua, bước ngại chen.
Ngây dại trần trần là tính cũ,
Mặc dầu ai ắt[3] chẳng đen[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Do chữ “đào lý môn”, là nơi quyền thế, nơi làm quan, xưa thường trồng các cây đào, mận.
[2] Do chữ “tử mạch”, là con đường các quan mặc phẩm phục đỏ, tía vào chầu, dùng chỉ con đường làm quan.
[3] Khảo dị: “ai cũng ắt”.
[4] Từ Luận ngữ, ý nói người có chí khí, thì dù mài cũng chẳng khuyết, nhuộm cũng chẳng đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 25