27/05/2024 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà Nẵng ngẫu bạc
沱灢偶泊

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2014 15:18

 

Nguyên tác

萬代天地此風景,
西朝何事動兵刀。
一朝殺氣空流水,
千古冤聲尚怒濤。
江自西南雙派下,
門開東北兩山高。
如今已慶鯨波靜,
破浪乘風氣自豪。

Phiên âm

Vạn đại thiên địa thử phong cảnh,
Tây triều hà sự động binh đao.
Nhất triêu sát khí không lưu thuỷ,
Thiên cổ oan thanh thượng nộ đào.
Giang tự tây nam song phái[1] há,
Môn khai đông bắc lưỡng sơn[2] cao.
Như kim dĩ khánh kình ba tĩnh,
Phá lãng thừa phong khí tự hào.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trời đất muôn đời phong cảnh ấy,
Giặc Tây sao dám nổi binh đao?
Lửa binh một sớm dòng xuôi chảy,
Tiếng súng ngàn thu sóng giận gào.
Nhánh rẽ tây nam sông đổ xuống,
Núi canh đông bắc cửa ra vào.
Mừng nay đã lặn tăm kình ngạc,
Cưỡi sóng buồm dong mấy tự hào.
Bản chữ Hán ở đây theo Nam Phong tạp chí (số 102). Bản trong Tuyển tập Khương Hữu Dụng chép tiêu đề là Đà Nẵng ngộ bạc 沱曩過泊 cùng một số khác biệt được chú thích trong bài.

[1] Sách Tuyển tập Khương Hữu Dụng chép là “song lệ” 雙淚, cho rằng nhầm.
[2] Sách Tuyển tập Khương Hữu Dụng chép là “vũ sơn” 雨山, cho rằng nhầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Đà Nẵng ngẫu bạc