08/12/2022 04:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô gái từ phương Bắc
Girl of the North country

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/02/2022 07:29

 

Nguyên tác

If you’re traveling the North country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
For she once was a true love of mine.

If you go when the snowflakes storm
When the rivers freeze and summer ends
Please see if she has a coat so warm
To keep her from the howlin’ winds.

Please see if her hair hangs long
If it rolls and flows all down her breast
Please see for me if her hair’s hanging long
For that’s the way I remember her best.

I’m a-wonderin’ if she remembers me at all
Many times I’ve often prayed
In the darkness of my night
In the brightness of my day.

So if you’re travelin’ the North country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was the true love of mine.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu bạn về chơi chợ phiên miền Bắc
Nơi gió thét gào biên giới xa xôi
Nhắn giùm tôi ở đó có một người
Nàng là tình yêu mà tôi tha thiết.

Nếu bạn đi khi trời giăng bão tuyết
Sông đóng băng và kết thúc mùa hè
Hãy xem nàng có áo ấm mặc che
Để giữ cho nàng qua cơn gió hú.

Hãy xem nàng có buông dài tóc rũ
Thả cuộn rơi và phủ xuống ngực nàng
Xem tóc nàng còn dài nếp đài trang
Vì tóc đó tôi nhớ về nàng nhất.

Tôi không chắc nàng nhớ tôi thành thật
Biết bao lần tôi đã chắp nguyện cầu
Đêm bên tôi trong bóng tối thẩm sâu
Cả những ngày bên tôi trời rực nắng.

Vậy, nếu bạn về chơi chợ phiên miền Bắc
Nơi gió thét gào biên giới xa xôi
Nhắn giùm tôi ở đó có một người
Nàng là tình yêu của tôi đích thực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Cô gái từ phương Bắc