16/08/2022 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 28
論詩其二十八

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2009 10:59

 

Nguyên tác

古雅難將子美親,
精純全失義山真。
論詩寧下涪翁拜,
未作江西社裡人。

Phiên âm

Cổ nhã nan tương Tử Mỹ[1] thân,
Tinh thuần toàn thất Nghĩa Sơn[2] chân.
Luận thi ninh hạ Phù ông[3] bái,
Vị tác Giang Tây xã lý nhân.

Dịch nghĩa

Tính phong nhã khó so được với thơ Đỗ Phủ,
Tinh tế, thuần phác thất bại so với thơ Lý Thương Ẩn.
Luận về thơ, không thể học theo Hoàng Đình Kiên,
Chớ có tham gia học ở Giang Tây thi phái.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Phong nhã khó so thơ Tử Mỹ,
Tinh thuần thất bại nối Nghĩa Sơn.
Luận thơ không thể theo Hoàng được,
Chớ học Giang Tây phái vẫn hơn.
Bài này bình luận về Giang Tây thi phái. Người đời Tống rất trọng học thơ Đỗ Phủ, nhưng Lý Thương Ẩn là người tiếp nối thơ Đỗ Phủ rất tốt nên người đời Tống học thơ Đỗ Phủ trước tiên là học thơ Lý Thương Ẩn. Giang Tây thi phái do Hoàng Đình Kiên chủ xướng tuy nhiên lại chỉ chuyên chú vào hình thức câu chữ, âm luật, đối ngẫu, điển cố dẫn đến chưa nối tiếp được cốt lõi hiện thực và phong nhã của thơ Đỗ Phủ, cũng đánh mất tính thuần hậu, tinh tế của thơ Lý Thương Ẩn.

[1] Tự của Đỗ Phủ.
[2] Tự của Lý Thương Ẩn.
[3] Tức Hoàng Đình Kiên 黃庭堅, tự Lỗ Trực 魯直, hiệu Sơn cốc đạo nhân 山谷道人, Phù ông 涪翁.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 28