16/08/2022 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 11/04/2017 21:49

 

Phiên âm

Ấu niên độc sử ái Phần Dương
Kim hỉ vân nhưng hữu thứ lang
Tướng suý phong lưu nhân lỗi lạc
Phú thi khoa mã lưỡng kiêm trường

Dịch nghĩa

Thủa nhỏ đọc sử hâm mộ Quách Phần Dương
Nay mừng thấy con cháu của ông có vị trẻ tuổi này
Trong các vị tướng suý ông là phong lưu nhân cách lỗi lạc
Cả làm thơ và cưỡi ngựa đều ưu trường

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Phần Dương thuở nhỏ từng hâm mộ
Nay cháu con đây có kẻ tài
Tướng soái như ông tay lỗi lạc
Thơ hay, cưỡi ngựa thật là oai
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2