26/09/2022 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Phù Phong chủ nhân đáp
代扶風主人答

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 06:50

 

Nguyên tác

殺氣凝不流,
風悲日彩寒。
浮埃起四遠,
遊子彌不歡。
依然宿扶風,
沽酒聊自寬。
寸心亦未理,
長鋏誰能彈。
主人就我飲,
對我還慨嘆。
便泣數行戾,
因歌行路難。
十五役遠地,
三四討樓蘭。
連年不解甲,
積日無所餐。
將軍降匈奴,
國使沒桑乾。
去時三十萬,
獨自還長安。
不信沙場苦,
君看刀箭瘢。
鄉親悉零落,
塚墓亦摧殘。
仰攀青松枝,
慟絕傷心肝。
禽獸悲不去,
路旁誰忍看。
幸逢休明代,
寰宇靜波瀾。
老馬思伏歷,
長鳴力已殫。
少年興運會,
何事發悲端。
天子初封禪,
賢良刷羽翰。
三邊悉如此,
否泰亦須觀。

Phiên âm

Sát khí ngưng bất lưu,
Phong bi nhật thái hàn.
Phù ai khởi tứ viễn,
Du tử di bất hoan.
Y nhiên túc Phù Phong,
Cô tửu liêu tự khoan.
Thốn tâm diệc vị lý,
Trường giáp thuỳ năng đàn.
Chủ nhân tựu ngã ẩm,
Đối ngã hoàn khái thán.
Tiện khấp sổ hàng lệ,
Nhân ca Hành Lộ Nan.
Thập ngũ dịch viễn địa,
Tam tứ thảo Lâu Lan.
Liên niên bất giải giáp,
Tích nhật vô sở xan.
Tướng quân hàng Hung Nô,
Quốc sứ một Tang Càn.
Khứ thời tam thập vạn,
Độc tự hoàn Trường An.
Bất tín sa trường khổ,
Quân khán đao tiễn ban.
Hương thân tất linh lạc,
Trủng mộ diệt tồi tàn.
Ngưỡng phan thanh tùng chi,
Đỗng tuyệt thương tâm can.
Cầm thú bi bất khứ,
Lộ bàng thuỳ nhẫn khan.
Hạnh phùng hưu minh đại,
Hoàn vũ tĩnh ba lan.
Lão mã tư phục lịch,
Trường minh lực dĩ đàn.
Thiếu niên hưng vận hội,
Hà sự phát bi đoan.
Thiên tử sơ phong thiện,
Hiền lương loát vũ hàn.
Tam biên tất như thử,
Bĩ thái diệc tu quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sát khí ngừng không trôi,
Ngày lạnh theo gió sầu.
Bụi nổi tràn bốn hướng,
Du tử chạnh lòng đau.
Phù Phong đêm ngủ đỗ,
Tìm vui đi mua rượu.
Con tim nào lý lẽ,
Đao kiếm năng dùng chưa.
Chủ nhân mời tôi uống,
Nhìn nhau buồn thở than.
Lệ chảy dài xuống mắt,
Khởi ca Hành Lộ Nan.
Mười lăm tuổi đi lính,
Ba bốn đánh Lâu Lan.
Bao năm không cởi giáp,
Ngày ngày ăn uống khan.
Tướng đã hàng Hung Nô,
Sứ giả chết Tang Càn.
Ba mươi vạn lính thú,
Chỉ một về Trường An.
Không tin chuyện chiến trường,
Hãy nhìn sẹo đao tên.
Thân nhân đi lưu lạc,
Mồ mã rồi bỏ quên.
Ngước vin cành cây tùng,
Đớn đau nhói trong lòng.
Cầm thú buồn trốn hết,
Bên đường ai đứng trông.
Nếu gặp thời tốt hơn,
Cuộc đời không sóng nổi.
Máng cỏ ngựa già phục,
Lực tàn cố hí vang.
Tuổi trẻ nhiều cơ hội,
Cớ sao phải buồn lo.
Nhường ngôi vua cũng sẽ,
Chuẩn bị đi hiền tài.
Tam biên được như thế,
Bỉ cực rồi thái lai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Đại Phù Phong chủ nhân đáp