13/07/2024 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 04

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:04

 

Phiên âm

Nhân thế đa phiền não,
Bế môn viễn thị phi.
Sĩ sư[1] đồng giới sắc,
Trang Tử cộng vong cơ[2].
Tập tĩnh thi ma phục,
An thiền tửu khách vi.
Quế Lâm lai diện bích[3],
Thuỷ giác đạo tâm vi.

Dịch nghĩa

Vào đời nhiều phiền não,
Đóng cửa xa lánh thị phi.
Cùng giới sắc với đấng Sĩ sư,
Cùng không có cơ tâm như Trang Tử.
Tập quen tĩnh ma thơ phục chờ,
An lòng thiền khách rượu ít.
Quế Lâm đến quay mặt vào vách,
Bắt đầu hiểu lòng đạo huyền vi.

Bản dịch của Hoài Anh

Vào đời phiền não càng nhiều,
Chi bằng đóng cửa lánh điều thị phi.
Giới sắc theo gương Sĩ sư,
Không cơ tâm có khác thì thầy Trang.
Quen tĩnh, ma thơ nấp giường,
An thiền, khách rượu ngày càng ít đi.
Mặt quay vào vách, nghĩ suy,
Mối hay tâm đạo huyền vi lạ thường.
[1] Tức ông Cao Dao, quan coi về hình pháp thời vua Thuấn.
[2] Không có tâm cơ.
[3] Quay mặt vào vách, ý chỉ thiền định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 04