25/09/2023 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng
春日同秀才數十登嫩湖嫩柳山亭會習士人原唱

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2016 14:06

 

Nguyên tác

錦繡雲山雨後情,
攜壺與客上孤亭。
三春柳共千葩綠,
一色湖連疊嶂青。
鸚鵡枝頭聲斷續,
風雲紙上筆縱橫。
並遊此會多才俊,
人傑從來看地靈。

Phiên âm

Cẩm tú vân sơn vũ hậu tình,
Huề hồ dữ khách thướng cô đình[1].
Tam xuân liễu cộng thiên ba lục,
Nhất sắc hồ liên điệp chướng thanh.
Anh vũ chi đầu thanh đoạn tục,
Phong vân chỉ thượng bút tung hoành.
Tịnh du thử hội đa tài tuấn,
Nhân kiệt tòng lai khán địa linh.

Dịch nghĩa

Sau mưa tạnh núi mây như gấm như vóc
Đeo bầu rượu cùng khách lên ngôi đình lẻ loi
Liễu xuân hoà vẻ xanh cùng ngàn hoa
Hồ liền một màu biếc với rặng núi trùng điệp
Tiếng chim anh vũ hót khi đứt khi nối ở đầu cành
Ngọn bút tung hoành như gió như mây trên mặt giấy
Cùng đi chơi chuyến này có nhiều bậc tài tuấn
Xưa nay ở nơi đất thiêng ắt có người giỏi

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sau mưa mây núi gấm phơi,
Xách bầu cùng bạn lên chơi trên đình.
Ngàn hoa cùng liễu biếc xinh,
Điệp trùng núi một màu xanh với hồ.
Đầu cành chim hót líu lô,
Dọc ngang ngọn bút như lùa gió mây.
Tài hoa cùng chuyến chơi này,
Đất thiêng người giỏi, xưa nay lẽ thường
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Bài "Cửu nhật tề sơn đăng cao" của nhà thơ Đỗ Mục (đời Đường) cũng có câu "Dữ khách huề hồ thướng thuý vi" (Cùng khách mang bầu rượu lên núi xanh chơi - Trèo non chuốc chén bạn cùng ta). Ý thơ của Vũ Phạm Khải phỏng theo ý thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng