29/09/2020 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu tử tất hữu sinh
有死必有生

Tác giả: Trì Bát thiền sư - 持缽禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:29

 

Nguyên tác

有死必有生,
有生必有死。
死為世所悲,
生為世所喜。
悲喜兩無窮,
互然成彼此。
於諸生死不關懷,
唵嘮嚕嘮嚕悉哩。

Phiên âm

Hữu tử tất hữu sinh,
Hữu sinh tất hữu tử.
Tử vi thế sở bi,
Sinh vi thế sở hỉ.
Bi hỉ lưởng vô cùng,
Hỗ nhiên thành bỉ thử.
Ư chư sinh tử bất quan hoài,
Úm tô rô, tô rô, tất lỵ!

Dịch nghĩa

Có chết ắt có sinh,
Có sinh ắt có chết.
Chết thì người đời buồn,
Sinh thì người đời vui.
Buồn vui, hai cái đều vô cùng,
Xoay vần từ cái nọ đến cái kia.
Bao giờ đối với chuyện sinh và chết mà không quan tâm đến,
Thì úm tô rô, úm tô rô, thăng nhập.

Bản dịch của Huệ Chi

Có tử, phải có sinh,
Có sinh, tử phải có.
Sinh, thì đời reo mừng,
Tử, thì đời sầu khổ.
Mừng, khổ đều vô cùng,
Vần xoay hoá "kia", "nọ".
Bao giờ sinh tử đều không màng,
Úm tô rô! Ta vào cõi thọ!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trì Bát thiền sư » Hữu tử tất hữu sinh