03/04/2023 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú
絕句

Tác giả: Trần Sư Đạo - 陳師道

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 06/01/2013 15:18

 

Nguyên tác

書當快意讀易盡,
客有可人期不來。
世事相違每如此,
好懷百歲幾回來。

Phiên âm

Thư đương khoái ý độc dị tận,
Khách hữu khả nhân kỳ bất lai.
Thế sự tương vi mỗi như thử,
Hảo hoài bách tuế kỷ hồi khai.

Dịch nghĩa

Sách gây hứng thú đọc mau hết,
Người khách thân tình mong đến, lại không đến.
Việc đời cứ trái ngược như thế
Đời người, được thoải mái trong lòng được bao lần?

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sách gây hứng thú đọc mau xong,
Đợi khách thân tình, muốn lại không.
Cứ thế việc đời luôn trái ngược,
Trăm năm được mấy bận vui lòng.
Bài này tuyển từ Hậu Sơn thi chú quyển 9, bản Tứ bộ tùng thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Sư Đạo » Tuyệt cú