05/12/2022 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ thị chúng kỳ 3
偈示眾其三

Tác giả: Trí Chân thiền sư - 智真禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2017 07:49

 

Nguyên tác

忍仙林下坐禪時,
曾被歌王割截肢。
況我聖朝無此事,
只令休道亦何悲。

Phiên âm

Nhẫn Tiên[1] lâm hạ toạ thiền thì,
Tằng bị Ca Vương[2] cát tiệt chi.
Huống ngã thánh triều vô thử sự,
Chỉ linh hưu đạo diệc hà bi.

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Nhẫn Tiên thiền toạ ở rừng sâu,
Từng bị Lợi Vương chặt cắt đau.
Huống nay thánh chúa không việc ấy,
Chỉ bắt thôi tu đáng buồn đâu.
Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011
[1] Vị tiên nhẫn nhục (Ksantyrsi). Vị tiên nhẫn nhục trước mọi lăng nhục mạ lỵ, như Đức Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp, thời ngài còn là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, từng nhẫn nhục trước sự lóc thịt xẻ da bởi vua Ca Lợi mà không sanh lòng oán hận.
[2] Tức vua Ca Lợi (Kaliraja). Theo Kinh Niết Bàn, ông là vua của xứ Ma Kiệt Đà, nổi tiếng về sự bạo động. Người ta nói rằng trong tiền kiếp, ông đã từng cắt tai, xẻo mũi, chặt tay chân của Đức Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Chân thiền sư » Kệ thị chúng kỳ 3