08/07/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Quan thị viên cư khán cúc
遊關氏園居看菊

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2014 06:47

 

Nguyên tác

金風瑟縮起微涼,
叢桂幽蘭各自香。
疏淡數枝出名菊,
分將一幅寫秋光。
籬邊伎者尋陶令,
池畔尚書問葛疆。
長欲與君結花社,
卜居先以醉為鄉。

Phiên âm

Kim phong sắt súc khởi vi lương,
Tùng quế u lan các tự hương.
Sơ đạm sổ chi xuất danh cúc,
Phận tương nhất bức tả thu quang.
Ly biên kỹ giả tầm Đào lệnh[1],
Trì bạn thượng thư vấn Cát cương[2].
Trường dục dữ quân kết hoa xã,
Bốc cư tiên dĩ tuý vi hương.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trời thu se lạnh, gió heo may
Rặng quế, chồi lan hương ngát bay
Thưa nhạt mấy cành màu cúc nở
Rõ ràng một cảnh nát thu bày
Rào hoa người khéo tìm Đào lệnh
Ao biếc thượng thư hỏi Cát này
Tớ vốn từ lâu mong kết bạn
Rủi thay trót chọn trước làng say
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Đào Tiềm đời Tấn, tự Uyên Minh, trước làm huyện lệnh Bành Trạch, sau từ quan ở ẩn, nhà trồng nhiều cúc. Thơ ông có câu "Thái cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn" 採菊東籬下,悠然見南山 (Hái cúc giậu phía đông, Mơ màng thấy núi Nam), đã ảnh hưởng nhiều tới thơ Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến.
[2] Chỉ Cát Hồng đời Tấn, đạo sĩ được coi đắc đạo thành tiên, tính rất ưa hoa cúc, được Tấn Nguyên Đế (317-323) triệu vào cung trao chức thừa tướng duyên (nhân viên phủ thừa tướng), chuyên việc luyện thuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Quan thị viên cư khán cúc