27/05/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất tiễn mai - Đông từ

Tác giả: Liễu Hạnh công chúa - 柳杏公主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 16:14

 

Phiên âm

Huyền minh bá lệnh, mãn quan san,
Hồng dĩ nam hoàn,
Nhạn dĩ nam hoàn.
Bắc phong lẫm liệt tuyết man man,
Biến ỷ lan can,
Quyện ỷ lan can.

Ủng lô hướng hoả giác thanh nhan,
Toạ sạ năng an,
Ngoạ sạ năng an.
Khởi quan cô sạ lạc trần gian,
Hoa bất tri hàn,
Nhân bất tri hàn.

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Quan san nghe lệnh chúa Đông đòi,
Hồng lui nam rồi,
Nhạn lui nam rồi.
Lạnh lùng gió bấc tuyết pha phôi,
Câu lơn tựa ngồi,
Câu lơn mỏi ngồi.

Sưởi lò nhưng vẫn giá thâm môi,
Ngồi cũng bồi hồi,
Nằm cũng bồi hồi.
Ngó trông tiên nữ bóng tả tơi,
Hoa lạnh cũng thôi,
Người lạnh cũng thôi.
Bài từ này do Đoàn Thị Điểm chép trong Vân Cát thần nữ truyện viết về Liễu Hạnh công chúa. Chưa rõ câu truyện và bài từ do chính bà hay ai sáng tác.

Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942
Nguồn: Phạm Quang Phúc tri huyện Vụ Bản, Hội Phủ Giầy, sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Nhà in Mỹ Thắng, Nam Định, 1942

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Hạnh công chúa » Nhất tiễn mai - Đông từ