16/10/2021 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa hạ
華下

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:49

 

Nguyên tác

籜冠新帶步池塘,
逸韻偏宜夏景長。
扶起綠荷承早露,
驚回白鳥入殘陽。
久無書去幹時貴,
時有僧來自故鄉。
不用名山訪真訣,
退休便是養生方。

Phiên âm

Thác quan tân đới bộ trì đường,
Dật vận thiên nghi hạ cảnh trường.
Phù khởi lục hà thừa tảo lộ,
Kinh hồi bạch điểu nhập tàn dương.
Cửu vô thư khứ cán thì quý,
Thì hữu tăng lai tự cố hương.
Bất dụng danh sơn phỏng chân quyết,
Thoái hưu tiện thị dưỡng sinh phương.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bên ao mới chụp mũ mo nang
Ngày hạ ta ưa mấy khắc trường
Sớm đứng sen xanh sương hứng trắng
Chiều về chim bạch bóng chen vàng
Không thư cầu cạnh nơi quyền quý
Có bạn tu hành chốn cố hương
Hà tất non tiên tìm thuốc thọ
Dưỡng sinh bằng phép lánh giàu sang
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Hoa hạ