26/03/2023 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 061
山居百詠其六十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:27

 

Nguyên tác

山居客到問工夫,
寂照雙忘一字無。
莫怪老僧無法說,
從來懶得起規模。

Phiên âm

Sơn cư khách đáo vấn công phu,
Tịch chiếu song vong nhất tự vô.
Mạc quái lão tăng vô pháp thuyết,
Tòng lai lãn đắc khởi quy mô.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khách đến hỏi công phu,
Tịch chiếu đều quên một chữ vô,
Chớ lạ thầy già không pháp nói,
Lâu nay lười biếng có qui mô.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 061