12/06/2023 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hận biệt
恨別

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 01:39

 

Nguyên tác

洛城一別四千里,
胡騎長驅五六年。
草木變衰行劍外,
兵戈阻絕老江邊。
思家步月清宵立,
憶弟看雲白日眠。
聞道河陽近乘勝,
司徒急為破幽燕。

Phiên âm

Lạc thành nhất biệt tứ thiên lý,
Hồ[1] kỵ trường khu ngũ lục niên.
Thảo mộc biến suy hành Kiếm[2] ngoại,
Binh qua trở tuyệt lão giang biên.
Tư gia bộ nguyệt thanh tiêu lập,
Ức đệ khán vân bạch nhật miên.
Văn đạo Hà Dương[3] cận thặng thắng,
Tư đồ[4] cấp vị phá U Yên[5].

Dịch nghĩa

Xa Lạc Dương tới bốn ngàn dặm,
Ngựa giặc Hồ dày xéo đã năm sáu năm.
Bên ngoài cửa ải Kiếm Môn cây cỏ úa tàn,
Binh lính có giáo mác ngăn trở ông già ven sông.
Tản bộ dưới trăng nhớ quê cũ, đứng mãi trong đêm thanh vắng,
Nhìn mây nhớ các em ly tán, ban ngày ngủ li bì.
Nghe nói Hà Dương sắp lấy lại,
Quan tư đồ nên thừa thắng đánh vào U Yên.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bốn nghìn dặm, bỏ rơi thành Lạc
Sáu bảy năm tràn mãi giặc Hồ
Bến lạ chết già: đường lối nghẽn
Ải ngoài chạy mệt cỏ cây thu
Em xa mây bạc ngày nằm ngắm
Nhà nhớ, trăng thanh tối đứng xo
Nghe nói Hà Dương quân mới thắng
Phá ngay Yên kế, cậy Tư Đồ
Bài này được viết năm 760. Lúc đó nhờ bạn bè giúp đỡ, Đỗ Phủ cất được một ngôi nhà tranh (gọi là Thảo Đường) ở ngoại ô Thành Đô.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Bộ tộc sống ngoài biên giới phía bắc Trung Quốc, ở đây dùng để chỉ loạn quân An Lộc Sơn và Sử Tư Minh.
[2] Tức Kiếm Môn, tên cửa ải giữa Thiểm Tây và Tứ Xuyên.
[3] Tên đất, ở phía bắc sông Hoàng Hà, nay là huyện Mạnh Tân thuộc tỉnh Hà Nam.
[4] Tức Lý Quang Bật, giữ chức tư đồ, đang đánh dẹp loạn An Sử.
[5] Tức châu U thuộc nước Yên cũ, là căn cứ địa của giặc An Sử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hận biệt