08/12/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái tặng Khánh lang kỳ 1
再贈慶郎其一

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 12/12/2018 13:14

 

Nguyên tác

三月春光上已濃,
笙歌人集水西東。
樹梢掛起燈如海,
照得紅兒分外紅。

Phiên âm

Tam nguyệt xuân quang thượng dĩ nùng,
Sanh ca nhân tập thuỷ tây đông.
Thụ sao quải khởi đăng như hải,
Chiếu đắc hồng nhi phân ngoại hồng.

Bản dịch của Đông A

Xuân chiếu tháng ba cảnh đượm nồng
Sênh ca người tụ lạch tây đông
Ngọn cây treo sáng đèn như biển
Soi trúng hồng nhi giữa má hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Tái tặng Khánh lang kỳ 1