13/06/2024 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thọ An Nam quốc vương thất nguyệt tam nhật
壽安南國王七月三日

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:59

 

Nguyên tác

明河秋露照華參,
天雨仙花優缽曇。
恩重鵬程轉溟北,
丹成雞犬在安南。
長生籍內千秋八,
善樂堂中七月三。
白髮門徒珍重意,
流霞拍手借春酣。

Phiên âm

Minh Hà thu lộ chiếu hoa tham,
Thiên vũ tiên hoa ưu bát đàm[1].
Ân trọng bằng trình chuyển minh bắc[2],
Đan thành kê khuyển tại An Nam[3].
Trường sinh tịch nội thiên thu bát,
Thiện Lạc[4] đường trung thất nguyệt tam.
Bạch phát môn đồ[5] trân trọng ý,
Lưu hà phách thủ tá xuân hàm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trời thu sao thọ rọi Ngân Hà,
Bao thuở ưu đàm bát nở hoa.
Ơn nặng, cánh bằng dời bắc hải,
Đơn thành, gà chó ở Nam gia.
Sổ trường sinh tám nghìn thu lẻ,
Nhà Thiện Lạc tháng bảy mồng ba.
Trân trọng môn đồ đầu bạc trắng,
Say xuân tạm mượn chén lưu hà.
[1] Một loại cây không có hoa mà có trái, mùi ngon, lớn bằng nắm tay. Cũng có loại có hoa, nhưng khó trồng, trong kinh Phật dùng thứ hoa này để ví những thứ ít có.
[2] Câu nầy nói An Nam quốc vương Trần Ích Tắc chịu ơn nặng nhà Nguyên, làm quan ở Trung Quốc.
[3] Nói thuở xưa gà chó của tiên gia nhờ uống bã thuốc linh đơn đều được trường sinh, nay Ích Tắc luyện được thuốc linh đơn mà gà chó thì ở An Nam.
[4] Thiện Lạc là hiệu của Trần Ích Tắc.
[5] Lê Tắc tự nhận là môn đồ già của Trần Ích Tắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Thọ An Nam quốc vương thất nguyệt tam nhật