15/08/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào
自嘲

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 17:12

 

Nguyên tác

性僻殊堪笑,
吟多亦不工。
夜深纔得句,
猛起急呼童。

Phiên âm

Tính tích thù kham tiếu,
Ngâm đa diệc bất công!
Dạ thâm tài đắc cú,
Mãnh khởi cấp hô đồng!

Dịch nghĩa

Buồn cười cho tính ngông của mình,
Cứ ngâm nga nhiều mà thơ chẳng hay.
Có lúc đêm khuya nghĩ được một câu,
Đã vùng dậy gọi vội tiểu đồng.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Buồn cười tính thiệt ngông,
Ngâm nhiều, chẳng nên công!
Đêm khuya được câu thú,
Vùng dậy gọi nhi đồng!
Nguồn:
1. Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Nguồn:
1. Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Tự trào