29/09/2022 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáo mượn lông công
Le geai paré des plumes du paon

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2009 21:45

 

Nguyên tác

Un paon muait: un geai prit son plumage;
           Puis après se l’accommoda;
Puis parmi d’autres paons tout fier se panada,
           Croyant être un beau personnage.
Quelqu’un le reconnut: il se vit bafoué,
           Berné, sifflé, moqué, joué,
Et par messieurs les paons plumé d’étrange sorte;
Même vers ses pareils s’étant réfugié,
           Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui,
Qui se parent souvent des dépouilles d’autrui,
           Et que l’on nomme plagiaires.
Je m’en tais, et ne veux leur causer nul ennui:
           Ce ne sont pas là mes affaires.

Bản dịch của Nguyễn Đình

Công thay lông, Sáo ta liền nhặt
Mượn lông kia Sáo khoác vào mình
Nhập đàn công... lấy làm vinh
Nhởn nhơ khoe mẽ, ra hình mỹ nhân
Công có chú biết chân tướng Sáo
Cả đàn bèn nào nhạo, nào chê
Nào hầm, nào hứ, nào hè
Vặt cho Sáo đến ê chề, trụi lông
Tìm đồng loại, Sáo hòng lẩn trốn
Cũng bị xua, bị tống cổ đi!

Hạng người như Sáo thiếu gì
Phong lưu bộ mặt, mượn khoe lốt người
Loài ấy gọi là loài đánh cắp
Lấy văn người đem lắp văn ta
Mặc ai, đây chẳng bới ra
Công đâu gây chuyện phiền hà ai chi!
Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Sáo mượn lông công