17/06/2024 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú
春中奉詔差北使得命偶赋

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/03/2010 14:03

 

Nguyên tác

懸宅初塋祭禮完,
皇華遙奉詔書頒。
桑弧奚恤馳驅遠,
玉節須知應對艱。
臣分服勞裨廟社,
客遊乘興品江山。
彆來多少家門計,
全囑荊釵佈置間。

Phiên âm

Huyền trạch sơ doanh tế lễ hoàn,
Hoàng hoa dao phụng chiếu thư ban.
Tang hồ[1] hề tuất trì khu viễn,
Ngọc tiết[2] tu tri ứng đối gian.
Thần phận phục lao tỳ miếu xã
Khách du thừa hứng phẩm giang san.
Biệt lai đa thiểu gia môn kế,
Toàn chúc kinh thoa[3] bố trí gian.

Dịch nghĩa

Phần mộ phong rồi, lễ tế trọn vẹn,
Nhận chiếu thư từ xa ban xuống sai đi sứ.
Chí tang bồng ngại gì giong ruổi phương xa,
Giữ tiết ngọc nên biết ứng đối là khó.
Bầy tôi phải vất vả để giúp ích xã tắc,
Du khách khi cao hứng lại đề vịnh núi sông.
Bao nhiêu việc nhà cửa sau khi ra đi,
Đều nhờ người vợ nghèo ra tay xếp đặt.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Phần mộ phong rồi, tế lễ xong,
Hoàng hoa nâng chiếu tự sân rồng.
Ruổi giong không quản, luôn bền chí;
Ứng đối cho hay cũng khó lòng.
Đã phận làm tôi, phò miếu xã;
Lại thơ đi sứ, điểm non sông.
Chia tay, bao việc trong nhà cửa,
Đều đặn bần thê xếp đặt chung.
Nguyên dẫn: Giờ Tỵ ngày 15 tháng 4 mở cửa ải, phụng mệnh đến làm lễ ở đài Chiêu Đức. Quan đốc phủ và các đề trấn dẫn đầu các viên chức các đạo, đài, phủ, huyện tiếp đưa đường, ngựa xe cờ xí sáng rực núi khe.

[1] Tang bồng hồ thỉ, để nói chí xông pha của nam nhi.
[2] Cờ tiết vua ban cho sứ thần khi đi làm việc ngoại giao.
[3] Vợ Lương Hồng cao sĩ nhà Hán là Mạnh Quang có đức hạnh, nàng dùng gỗ tử kinh làm cành thoa, dùng vải thô làm quần. Kinh thoa để chỉ người vợ nghèo cần cù làm việc để giúp đỡ chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú