29/09/2022 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thê thành tây nguyên tống Lý phán quan huynh, Vũ phán quan đệ phó Thành Đô phủ
郪城西原送李判官兄、武判官弟赴成都府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 02:21

 

Nguyên tác

登高送所親,
久坐惜芳辰。
遠水非無浪,
他山自有春。
野花隨處發,
官柳著行新。
天際傷愁別,
离筵何太頻。

Phiên âm

Đăng cao tống sở thân
Cửu toạ tích phương thần
Viễn thuỷ phi vô lãng
Tha sơn tự hữu xuân
Dã hoa tuỳ xứ phát
Yêu liễu ước hàng tân
Thiên tế thương sầu biệt
Ly diên hà thái tần!

Dịch nghĩa

Lên cao đưa tiễn những người thân của ta
Ngồi dai tiếc thì giờ quý báu
Mặt nước xa chẳng phải không gợn sóng
Ngọn núi khác vẫn sẵn vẻ xuân
Hoa đồng nội nở khắp nơi
Liễu tơ mềm buông rũ từng hàng
Nơi góc trời ngậm ngùi nỗi biệt ly
Tiệc tiễn đưa sao mà nhiều thế nhỉ!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lên núi đưa thân thích
Ngồi dai tiếc khắc qua
Nước xa làn sóng gợn
Núi khác dáng xuân pha
Cỏ nội hoa san sát
Tơ non liễu thiết tha
Chân trời buồn tiễn biệt
Sao lắm tiệc chia xa!
(Năm 763)
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thê thành tây nguyên tống Lý phán quan huynh, Vũ phán quan đệ phó Thành Đô phủ