09/07/2020 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu xuất tái kỳ 3
後出塞其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 23:22

 

Nguyên tác

古人重守邊,
今人重高勳。
豈知英雄主,
出師亙長雲。
六合已一家,
四夷且孤軍。
遂使貔虎士,
奮身勇所聞。
拔劍擊大荒,
日收胡馬群。
誓開玄冥北,
持以奉吾君。

Phiên âm

Cổ nhân trọng thủ biên,
Kim nhân trọng cao huân.
Khởi tri anh hùng chủ,
Xuất sư cắng trường vân.
Lục hợp dĩ nhất gia,
Tứ di thả cô quân.
Toại sử tỳ hổ sĩ,
Phấn thân dũng sở văn.
Bạt kiếm kích đại hoang,
Nhật thu Hồ mã quần.
Thệ khai huyền minh bắc,
Trì dĩ phụng ngô quân.

Dịch nghĩa

Người xưa quý việc gìn giữ biên giới,
Người đời nay quý việc lập công lớn.
Làm sao biết được vị vua anh hùng kia,
Lệnh hành quân ban ra rộng như mây,
Khắp chốn đều chung một nhà,
Bốn nước lân bang chỉ là quân cô đơn.
Nên khiến đội quân dũng mãnh,
Vừa nghe thấy đã náo nức lệnh hành quân,
Vung kiếm tiến vào nơi hoang vu rộng lớn,
Trong ngày thu được cả hàng ngàn ngựa Hồ.
Quyết khai phá miền bắc thâm u kia,
Gìn giữ vùng này để cung phụng vua ta.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Người xưa trọng giữ biên,
Người nay trọng công to.
Quân ùn ùn tiến mãi,
Ý vua đó, ai ngờ?
Bốn phương đà một mối,
Đất rợ kéo quân vô.
Đẩy dũng sĩ lao mình,
Đến những cõi xa mờ.
Rút kiếm đánh đại hoang,
Bắt ngay đàn ngựa Hồ.
Thề chiếm lấy cõi bắc,
Để phụng sự nhà vua.
(Năm 755)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hậu xuất tái kỳ 3