17/06/2024 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích Giản tuyền thuỷ thanh
碧澗泉水清

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:57

 

Nguyên tác

碧澗泉水清,
寒山月華白。
默知神自明,
觀空境逾寂。

Phiên âm

Bích Giản tuyền thuỷ thanh,
Hàn sơn nguyệt hoa bạch.
Mặc tri thần tự minh,
Quán không[1] cảnh du tịch.

Dịch nghĩa

Suối Bích Giản nước trong,
Núi lạnh trăng đẹp sáng.
Thầm biết tâm thần tự sáng tỏ,
Quán thấy năm uẩn đều không, nên phong cảnh càng vắng lặng.

Bản dịch của Thông Thiền

Bích Giản suối nước trong
Hàn Sơn hoa trăng sáng
Thầm biết tâm rõ ràng
Quán không cảnh càng lặng
[1] Trong kinh Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, câu đầu ghi rằng: “Quán Tự Tại bồ tát, hành thông bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kíến ngũ uẩn giai không” (Ngài bồ tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Bích Giản tuyền thuỷ thanh