04/02/2023 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khứ thu hành
去秋行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 20:23

 

Nguyên tác

去秋涪江木落時,
臂槍走馬誰家兒。
到今不知白骨處,
部曲有去皆無歸。
遂州城中漢節在,
遂州城外巴人稀。
戰場冤魂每夜哭,
空令野營猛士悲。

Phiên âm

Khứ thu Phù giang[1] mộc lạc thì,
Tý thương tẩu mã thuỳ gia nhi.
Đáo kim bất tri bạch cốt xứ,
Bộ khúc hữu khứ giai vô quy.
Toại Châu thành trung Hán tiết[2] tại,
Toại Châu thành ngoại Ba[3] nhân hy.
Chiến trường oan hồn mỗi dạ khốc,
Không linh dã dinh mãnh sĩ bi.

Dịch nghĩa

Thu năm ngoái, lúc cây bên sông Phù rụng lá,
Những con cái nhà ai vác giáo cưỡi ngựa ra trận vậy?
Tới nay xương trắng không biết vùi nơi đâu,
Vì bộ đội có đi mà không thấy trở về.
Trong thành Toại Châu đã treo lại cờ Hán,
Nhưng dân Toại Châu chẳng còn là bao.
Oan hồn của cuộc chiến than khóc hàng đêm,
Khiến dũng sĩ trong doanh nơi sa trường cũng mủi lòng.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Sông Phù thu trước lá cây rơi
Cầm thương phóng ngựa con nhà ai?
Đến nay xương trắng vào đâu gửi
Lính tráng đi rồi chẳng trở lui
Trong thành Toại Châu sứ Hán đó
Ngoài thành Toại Châu người Ba vơi
Đêm đêm chiến địa hồn oan khóc
Khiến lính trong dinh luống ngậm ngùi
Bài này được làm năm 762. Lúc đó Từ Tri Đạo nổi loạn chiếm Thành Đô, Đỗ Phủ cùng gia quyến lánh nạn tại Tử Châu. Cùng lúc đó Đoạn Tử Chương cũng chiếm Toại Châu. Tướng Hoa Khanh mau chóng diệt được Chương, đem Toại Châu trở lại nhà Đường, nhưng dân và lính Toại Châu bị chết oan rất nhiều.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, tr.191, NXB Văn Học, 1962
[1] Sông ở Tứ Xuyên, ở đây chỉ nơi xảy ra cuộc biến loạn.
[2] Chỉ thứ sử Toại Châu, câu này ý thương xót thứ sử Toại Châu là Lý Cự bị Chương giết.
[3] Tức Ba Thục (Tứ Xuyên ngày nay). Sông Phù, Thành Đô, Tử Châu và Toại Châu đều thuộc Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khứ thu hành