31/10/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ngọc Giáp giang
題玉甲江

Tác giả: Thiệu Trị hoàng đế - 紹治皇帝

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 25/10/2009 01:30

 

Nguyên tác

沙洲培曲岸,
海口帖波聲。
極目雖無際,
閒心冷穩舲。
一篙春水長,
千里客逢迎。
不待東風力,
高登古渡汀。

Phiên âm

Sa châu bồi khúc ngạn,  
Hải khẩu thiếp ba thanh.
Cực mục tuy vô tế,
Nhàn tâm lãnh ổn linh.
Nhất cao xuân thuỷ trưởng,
Thiên lý khách phùng nghinh.
Bất đãi đông phong lực,
Cao đăng cổ độ đinh.

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Bờ cong cát bãi lấp,
Cửa biển tiếng trào yên.
Phóng khoáng buông tầm mắt,
Ung dung đậu chiếc thuyền.
Con sào đo nước ngập,
Ngàn dặm khách mời quen.
Chẳng đợi đông phong giúp,
Bến cũ thẳng trèo lên.
Sông Ngọc Giáp chảy qua hai huyện Ngọc Sơn và Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá. Vua làm bài thơ nầy nhân chuyến Bắc tuần vào khoảng năm Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí - Tỉnh Thanh Hoá, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Trị hoàng đế » Đề Ngọc Giáp giang